penna

Sòn 'dvintà nonnu

“di Pietro Pizzi - un nonno felice”

E sùccess che una mattèina
la ruzà l'è 'dvintà brèina
e la scalabrùsa, in 'd la nott scùra
l'ha tinzì 'd bianc tùtta la natùra.

Pò, l'ha marlingà i ram d'ill piant
e con un linzò trafurà, quattà sò i camp.
la strà l'era 'dvintà un nastar lùsèint
e l'invidava tùtta la gint a ess prùdèint.

Anca me, c'andàva a Fiurinzòla
a l'uspedàl, a truà me fiòla ,
che, pr'un miracul'd'la natùra,
l'àva parturì una creatura.

L'attesa l'è stà longa con un pò 'd'rusgamèint a ultranza
fatt 'd nott in bianc a immaginà la sumigliansa,
sè 'l nassa con in man un riviuttèin o una farfallèina
e suvra tùtt vurì mia nass tropp a la svèltèina.

Da ess 'dvintà nonnu l'è tanta la cuntintèzza
'c vurriss'sbraiàl'cme un matt in piazza.
Al pensier, al me còr al picca dèin in 'd la so gabbètta
e al rimbomba in ogni spighèin 'd la vèccia curazza.

E ogni culpèin l'è tant 'cme una mannàia
'c la tronca 'd nètt i malànn mùccià in tanta 'vciàia.
Allura 't ta sèint da stà bèll dritt a puntà la caruzzèina,
sèinza duvì 'stà un pò cucc’, pèr la darnera in fond a la schèina.

Se pò,'sta creatùra la 's mètta un pò a rùgnè
't ta feram un attim un pò a dindunà,
sèinza pagùra che 't vegna lè par lè un balurdon
càùsa la "cervicale" 'c la pò andà in azion.

Allura, dop un pò, 'l sa mètta a tàs
e te ta 'l guàrd e't pèins: Adèss chè 'l gh'è pòss mòr in pàs!
Ma no.. Cus pèinsia.. G'ho da viv tant'ann
pèrchè vòi vèdal a crès, cumpì i'ann..

V'oin , des , sèint.. Zùgà con lù anca's sòn vècc’,
con bambulèin, un trenèin o un quàic rùgezz.
'Spettarum insèma Santa Lùsia, Gesù Bambèin,
tant 'cme quand g'àva i ragazz piccèin.

Vèd i sò occ''sbalurdì illuminàs, cambià culur,
pàr ch'i capissan che inturan a lur a gh'è l'amur.
Pò al ta ciamarà nonnu pian pianèin
e al ta farà capì, con un ciaò ciaò, ca'l ta vò bèin.

Dop tùtt a gh'e anca un stizzèin dal me sangu in da 'sta creatùra
e al pensier 'l ma dà la forza da vèinz 'l disgrazì 'd la natùra.
Da seguità a luttà contra tùtt 'l magàgn dal mond
che 's sà bèin.. Mia tùtt al vot al gira tond !
nonno e nipote.. sul Po